Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Farklı, Yeni Nesil, Popüler, Havalı, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Astronomi, Big Bang, Bilim, Dünya Oca 08, 2023 Yorum Yok

Anne baba olmaya hazırlanan çiftlerin hamilelik periyodu yahut öncesinden en Fazla düşündüğü bahislerden birisi de bebeğe verilecek isimdir. Erkek yahut kız çocuğu sahibi olmaya hazırlanan ebeveynler çocuklarını hayat uzunluğu taşıyacağı isme karar verirken seçici davranırlar. Erkek bebek bekleyen çiftlerin çocuklarını verebileceği birbirinden hoş ve manalı pek Fazla İsim yer alıyor.

‘A’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Manaları

Abad: Şen, bayındır, Ebedi istikbal vakitler.

Abadın: Ezeli.

Abak: Köylü.

Abakan/Abakay: Bir Türk uzunluğunun ismi.

Abakay: Bir Türk uzunluğunun adı

Abamüslüm: İslamiyete inanların ulusu, büyüğü.

Abat: Şen, rahat, Mesut olmuş

Abay: Hüner, beceri

Abaza: Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan şahıs manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.

Abbas: Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.

Abdal: Derviş, bilgili kişi.

Abdi: Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili

Abdulhamit: Hamdolunmuş, övülmüş, Tüm varlığın lisanıyla övülmüş Allah’ın kulu

Abdulkadir: Her şeye gücü ve kelamı yeten

Abdullah: Allah’ ın kulu

Abdulrezzak: Üstten gelen birinci kullardan biri

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

Abduş: “Abdullah” isminin kısaltılarak bir Öbür söyleniş biçimi.

Abdülalim: Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu.

Abdülaziz: En şanlı, en değerli olan İlah ın kulu. Aka ve aziz olan, izzet ve Onur sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz

Abdülbaki: Her Vakit Mevcut olan İlah ın kulu. Sonsuz, sonsuz olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. İlah ın kulu-Allah’ın isimlerinden.

Abdülbari: Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah’ın kulu

Abdülbasir: Her şeyi görüp gözeten ve kapalılığın kendisi için Laf konusu olmadığı Büyük Allah’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan İlah ın kulu.

Abdülbasit: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. – İlah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran İlah ın kulu

Abdülbedi: Allah’ın isimlerinden. Bedinin kulu.

Abdülberr: Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, İlah ın isimlerindendir.

Abdülcabbar: Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı’nın kulu.

Abdülcebbar: Cebredici, zorlayıcı, Kuvvet ve kudret sahi­bi İlah ın kulu. Cebbar, İlah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan İlah ın kulu.

Abdülcelil: Büyük, ulu, Ulu İlah ın kulu. Celil, İlah ın isimlerindendir. En Şanlı olan İlah ın kulu

Abdülcemal: Hoşlukları kendinde toplayan İlah ın kulu.

Abdülcevat: Cömert olan İlah ın kulu.

Abdüleelal: Tanrı’nın kulu.

Abdülehad: Şeriki ve ortağı bulunmayan, Biricik olan İlah ın kulu. Ehad, İlah ın isimlerindendir.

Abdülesed: Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

Abdülevvel: Herşeyin evveli, birinci olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan İlah ın kulu.

Abdülezel: Ezelden beri Mevcut olan varlığı için başlangıç Laf konusu olmayan İlah ın kulu. Ezelden beri Mevcut olan İlah ın kulu.

Abdülferid: Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. İlah ın kulu.

Abdülferit: Üstün olan Tanrı’nın kulu.

Abdülfettah: gizli şeyleri açığa çıkaran İlah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan İlah ın kulu. İlah ın isimlerindendir.

Abdülgaffar: Kulla­rının günahlarını affeden İlah ın ku­lu. İlah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdülgafur: Bağışlayan, acıyan Tanrı’nın kulu.

Abdülgani: Güçlü ve eli Aleni Tanrı’nın kulu.

Abdülhak: Ulu Allahın kulu

Abdülhakim: Her şeyi bilen Tanrı’nın kulu.

Abdülhalik: Yaratan Tanrı’nın kulu.

Abdülhalim: Anlayışlı, izanlı Tanrı’nın kulu.

Abdülhamit: Övülen Tanrı’nın kulu.

Abdülkadir: Kudretli ve kuvvetli olan, Allah`ın kulu.

Abdülkerim: Kerem sahibi, cömert, ulu olan İlah ın kulu.

Abdüllatif: Zenginliğini paylaşan Tanrı’nın kulu.

Abdüllazim: Büyük, ulu, ulu, yüksek.

Abdülmecit: Şan ve Onur sahibi Tanrı’nın kulu.

Abdülmelik: bütün kozmosa hâkim olan Tanrı’nın kulu.

Abdülmetin: Kudrete sahip Tanrı’nın kulu.

Abdülrezzak: Soylu, gücüne Sıkıntı katan

Abdülvahap: Eli Aleni Tanrı’nın kulu.

Abdülvahip: Üstün olan Tanrı’nın kulu.

Abdülvahit: Üstün olan Tanrı’nın kulu.

Abdürrahman: Rahmet sahibi olan Tanrı’nın kulu.

Abdürrauf: çok Acıma eden, esirgeyen İlah ın kulu. Rauf olan İlah ın kulu.

Abdürreşit: Doğruluğu öğreten Tanrı’nın kulu.

Abdürreşit-Abdürreşid: Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, gerçek yolu gösteren Allah´nın kulu.

Abdürrezzak: Tüm mahlûkların rızkını veren Allah´ın ku­lu. – Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. bütün yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.

Abdüssamed-Abdüssamet: Kimseye ve hiçbir şeye muhtaçlığı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.

Abdüsselâm: Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz sonsuz olan Allah´ın ku­lu. – es-Selam sözü, Allah´ın isim­lerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.

Abdüssemi: Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak Tüm sesleri, söz­leri ve sözleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.

Abdüssettar: Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.

Abdüşşahid: Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.

Abdüşşekür: Buyruğuna uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve Fazla ikramda bulunan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdüzzahir: Varlık ve birliği Ebedi sayıda eserler ve kanıtlarla muhakkak olan Allah´ın kulu. Ez Zahir, Allah´ın isimlerindendir.

Aber: Hz. Nuh´un erkek torunu.

Abgun: Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

Abıd: Dindar, sofu, din kurallarına bağlı.

Abır: Huzur, barış.

Abid: Dini bütün, dindar, sofu.

Abide: Anıt Değerli ve değerli Yapıt anlamındadır

Abidin: Dua eden, duacı

Abir: Hoş kokan, mis, hoş koku.

Aborkar: Tavırlı, tavırlı davranan.

Abrek: Yaşadığı toplumun sistemine karşı gelen, savaşçı

Abuşka: Bayanın kocasına verilen bir isim.

Abuzer: Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

Abuzettin: Dindar, din yolunda süratli giden.

Acabay: kuvvetli kuvvetli kişi.

Acabey: kuvvetli kuvvetli kişi.

Acahan: kuvvetli kuvvetli kişi

Acar: Maharetli, atılgan, ele avuca sığmaz

Acaralp: Yiğit, mahir, yürekli kişi

Acarbay: Varlıklı, kuvvetli

Acarbey: Güçlü, gözü pek, atılgan, maharetli kimse.

Acarer: Güçlü, mahir, gözü pek kimse.

Acarkan: Atılgan, güçlü, kuvvetli

Acarman: Çevik, maharetli, Atak insan.

Acaröz: Özü güçlü, Zeybek kimse

Acarsoy: Zeybek soy, kuvvetli soy

Acartürk: Zeybek Türk, kuvvetli Türk, gözüpek Türk

Acatay: kuvvetli tay

Acem: Aleni ve hakikat Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

Aclan: Yerinde duramayan, telaşlı.

Acun: Dünya, varlık

Acunal: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” manasında kullanılan bir isimdir.

Acunalp: Dünyaca tanınmış yiğit.

Acuner: Dünya eri, dünya yiğidi

Acunseven: Cihanı seven, dünyayı seven

Açıkalın: Alnı Aleni kimse, pak kişi

Açıkel: Cömert insan.

Açıker: Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan

Açıkgün: Güneşli gün, bulutsuz gün

Ada: Deniz yahut göl suları ile çevrilmiş Ufak kara modülü.

Adahan: Ada ve han kelamlarından oluşan bir isim.

Adal: İsmin yayılsın, Şöhret kazan” manasında.

Adalan: İsmi bilinen, tanınan, âlâ ünü olan

Adalettin-Adaleddin: Dinin adaleti.

Adalı: Ada halkından olan kimse.

Adalır: İsimlenir, isim alır, bilinir

Adamış: Adak yapmış olan kimse.

Adanır: İsmi ünlenen kimse.

Adar: Uygur metinlerinde geçen bir Türk ismi, olgunluk, erginlik, müddet vakit, omuzdaş

Adaş: İsimleri eş olanlar, tıpkı ismi taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

Adem: Düzgün, pak insan. Birinci insanın ismi Hz. Adem

Adıcan: İsmi ile sevilen, ismi sevgili olan.

Adıgün: İsmi aydınlık, gün üzere olan

Adıgüzel: İsmi hoş manasında.

Adın: El, kimse.

Adınamlı: İsmiyle Ünlü olan.

Adısanlı: İsmiyle Ünlü olan.

Adısoylu: İsminin Fazla seçkin olduğu manasında.

Adısönmez: İsmi Daimi olarak yaşar, ismi sürer sarfiyat, jenerasyondan nesle sürer.

Adıvar: İsmi yok değil isimsiz değil, isimlendirilmiş.

Adıyahşi: İsmi hoş manasında.

Adil: Adaletli

Adilhan: Doğruluğun, Hakkın Hükümdarı.

Adin: Cennet

Adiyan: Bervari ilçesi halkından kabile.

Adlı: Zamir

Adlığ: İsmi var, ismi sanı bilinen, tanınmış ünlü

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir. Bir yere yerleşip ikamet eden şahıs manasındadır ayrıyeten.

Adni: Cennetlik insan

Adsay: Moğol hakanlarından biri

Adsız: İsmi olmayan, isimsiz

Adsoy: İsmi soyunu Anlatım ediyor manasında.

Aduşan: Ateş, alev

Afacan: Ele avuca sığmaz, Fazla zeki.

Afer: çok beyaz, bembeyaz.

Affan: Kendini kötülüklerden Irak tutan

Afgan: çabuk sonlanan.

Afif: Pak, namuslu.

Afra: ak toprak. 2. Ayın 13. gecesi.

Afrin: Suriye’de bir şehir

Afşin: Zırh, silah

Aga: Haber, bilgili kişi, bilen.

Agah: Bilgili, uyanık

Agâh: Bilgili, uyanık

Ager: Pak, yanlışsız kimse

Agıl: Akıl, zeki.

Agid: Yiğit, güçlü, yürekli.

Agir: Ateş.

Agra: çok şirin, Fazla güzel.

Ağa: Ağabey, köy ve kasabalarda Aka toprak sahibi olan varlıklı kimse

Ağababa: Bir yerde kelamı geçen ve ileri gelen kimse.

Ağabay: Ağa ve Fazla varsıl kimse

Ağabey: Ağa, Fazla varsıl, kuvvetli kişi.

Ağacan: Cömert, Samimi kimse.

Ağahan: Ağaların ağası.

Ağakan: Ağa soyundan gelme.

Ağan: Geceleri gökte, Uzaklık sıra, süratle akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

Ağaner: Akanyıldız üzere hoş er, akaner

Ağansoy: Yüksek soylu.

Ağaoğlu: Hürmet duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.

Ağar: Sadık kişi.

Ağarantan: Sabahın erken vakti, Şafak vakti

Ağca: çok beyaz, apak

Ağcabey: Pak ve kişilikli insan.

Ağçelik: çok yeterli su verilmiş, çelik, Beyaz çelik

Ağer: Pak kişi, pak erkek, Beyaz er

Ağırtaş: Tartısı Fazla olan taş, ağırbaşlı kimse

Ahen: Demir üzere sert.

Ahıska: Gürcistan’da bir kent.

Ahi: arkadaş canlısı. 2.Erkek kardeş. 3. Eli açık, cömert.

Ahlas: Saf, halis, karışımsız. 2. Güzel yürekli, pak kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmed: Çok, en Fazla övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Saf müddetinin 2. ayetinde

Ahmet: Övgüye kıymet.

Ahter: Yıldız.

Ahves: Yavuz, kahraman, yiğit.

Aka: Saygıdeğer kimse, ağa

Akabay: varlıklı kimse, ağa

Akabey: varlıklı kimse, ağa ve bey

Akad: Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akadlı: İsmi ak, soyu temiz

Akagündüz: Asıl ismi Enis Avni olan bir muharririmizin takma adı

Akal: Akal

Akalan: Beyaz alan, Beyaz meydan, ak alan

Akalın: Pak alın, Aleni alın, Beyaz alın.

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akam: Tesir, sonuç, vargı.

Akan: Akıp gitmekte olan

Akaner: Akıp giden yiğit

Akansel: Akan, uzun aradan sonra denize dökülen su.

Akansu: Akıp giden su

Akant: Pak, dürüst, kelamının eri.

Akar: Akmak aksiyonunu yapar

Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu

Akarçay: Akıp giden su, akıp giden çay

Akarsel: Akıp giden sel

Akarsoy: Soyun devam etmesi.

Akartuna: Tuna üzere gürül gürül akan.

Akartürk: Akıp giden Türk.

Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

Akata: Pak cet, namuslu cet, lekesiz ata

Akatay: Pak ve herkesçe bilinen kimse

Akay: Dolunay, ayın ondördü.

Akaydın: Aydınlık, temiz

Akba: Sazlık, bataklık, ağba

Akbal: Beyaz, pak, bal üzere.

Akbaran: Beyaz güç

Akbaş: Tane tutamamış ekin, başağı, bir Cin Beyaz buğday, şahinden Aka bir av kuşu

Akbaşak: İnce sık yapraklı, ak çiçekli bir bitki.

Akbatu: Zeybek erkek

Akbatur: Namuslu ve yiğit

Akbay: Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi.

Akbayar: Namuslu, pak ve yüce

Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, Beyaz bey

Akbek: Namuslu ve varsıl

Akbel: Ak, beyaz, ile “bir dağın iki zirvesi ortasında geçit veren çukurca yer manasına gelen “bel” sözcüğünden gelmektedir

Akbey: Pak ve sağlam kişi.

Akbilge: Bilge, pak bilge

Akbora: Beyaz yel, Beyaz fırtına

Akboy: Pak ve muteber bir soydan gelen.

Akbudak: Beyaz renkli budak

Akbulut: ak bulut

Akburç: Beyaz renkli kale burcu

Akburçak: Bir metre uzunluğu olabilen bir burçak türü

Akcebe: Savaşlarda kullanılan ak zırh

Akçakaya: Epey Beyaz renkli kaya, beyazca kaya

Akçakıl: Beyaz renkte Ufak taş, akarsu kıyılarındaki Beyaz renkli Ufak taş

Akçal: Beyaz renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

Akçalı: Nakit ile ilgili, parası olan zengin

Akçar: Pak ruhlu.

Akçasu: Duru su, Beyaz su

Akçay: Duru çay, Beyaz su

Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde Beyaz renk bulunan, kırçıl

Akçınar: Bir çınar türü

Akçit: Aydınlık yüz, ışıklı yüz

Akdağ: Beyaz renkli dağ. 2. Kar kaplı dağ.

Akdal: ak dal

Akdamar: ak damar, akan damar

Akdemir: Demir üzere güçlü

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdik: Beyaz renkte ve dik

Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç

Akdil: Âlâ, hoş konuşan

Akdoğ: Doğ ve Beyaz git

Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.

Akdoğdu: Tertemiz doğan

Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, ak ciltli doğmuş

Akdoğu: ak şafak, Beyaz ışıklı doğu.

Akdora: Beyaz renkte dağ doruğu, Beyaz doruk

Akdoru: Karla kaplı tepe.

Akdoruk: ak renkte, ağaçsız dağ tepesi

Akduman: ak duman

Akdur: Akıp git ve dur, akıp dur

Akel: Emniyetli şahıs manasındadır bunun yanında hakikat, dürüst işler yapan kişi

Aker: Dürüst, er kişi.

Akergin: Beyaz ve olgun

Akerman: Soylu kişi

Akersan: Zeybek sanlı

Akersoy: Zeybek soylu, dürüst, namuslu

Akgil: Soyu pak olan

Akgiray: Pak ve yaraşır

Akgüç: Namuslu ve güçlü

Akgün: Sevinçli gün

Akgündüz: Aydınlık gündüz.

Akgüner: Aydınlık sabah vakti

Akhan: Beyaz Soylu han

Akı: Yiğit, ağa, kardeş, eli açık

Akıalp: Eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi

Akıl: Zeka.

Akıman: Eli açık, yiğit, Zeybek kimse

Akın: Her pürüzü aşan, zahmetlerden yılmayan, süratli devinim kabiliyetine sahip

Akınal: Saldır ve kazan.

Akınalp: Akın eden yiğit. Yiğit.

Akıner: Akın eri, akın yapan er

Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

Akınsoy: Savaşçı soyu.

Akıntan: Şafak vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

Akıntürk: Akıncı Türkler.

Akış: Akma eylemi

Akif: Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet amacıyla kutsal bir yere çekilen. İ’tikafa giren.

Akil: Akıllı, Rüştünü kanıtlama pozisyonuna gelmiş, yaptıklarının farkında olan.

Akimaş: Şelale

Akkan: Soyu pak insan.

Akkaş: ak renkli yeşim taşı

Akkaya: ak kaya.

Akkerman: Yüksek burçları olan kale .

Akkılıç: Kirlenmemiş kılıç.

Akkın: Dilekli, aşık.

Akköz: Beyaz renkte göz, Beyaz kor

Akkurt: ak renkli kurt.

Akkuş: Yırtıcı bir kuş çeşidi.

Aklan: Süratli akan derecik

Akman: Pak, beyaz, hoş insan.

Akmaner: Lekesiz yiğit, Beyaz alınlı kimse

Akmeriç: Duru akan Meriç.

Akozan: İçten, Hassas şair.

Akönder: Sağlam önder.

Aköz: Özü ak, temiz

Akpolat: Pak, kuvvetli kuvvetli kişi.

Aksal: birçok kalın direğin Yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da Irmak taşıtı.

Aksan: Pak, lekesiz ün.

Aksay: Beyaz renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.

Aksoy: Pak soy, lekesiz soy.

Aksun: Paklık, dürüstlük, veren.

Aksungur: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

Akşın: Cildi ve kılları Beyaz renkli kimse

Akşit: Kutlu, uğurlu. Beyaz güneş, ışık, aydınlık.

Aktan: Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

Aktaş: ak taş, kireçtaşı.

Aktay: ak renkli at.

Aktekin: Parlak, görkemli, pak huylu.

Aktemür: ak demir.

Akter: ak ter

Aktimur: Dövme demir, akdemir

Aktolga: Beyaz kargı

Aktöre: Ahlakçı

Aktuğ: Kıymetli, değerli.

Aktuna: Duru, berrak akan Tuna ırmağı.

Aktunç: ak tunç.

Aktün: Aydınlık gece, ışıklı gece

Aktürk: Beyaz, pak Türk.

Akünal: Pak Şöhret sahibi olan

Akyel: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

Akyiğit: Pak ve muteber kişi.

Akyol: Dürüstlüğün yolu.

Akyurt: Uygun ve hoş bir vatan.

Akyürek: Yüreği pak olan, Samimi yürekli.

Akyüz: Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kişi.

Ala: Karışık renkli, Fazla renkli, alaca. 3. Kekliğin boynundaki Siyah halka.

Alaaddin: Dinin büyüğü, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

Alaatin: Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Alacan: Renkli kişiliği olan.

Aladoğan: Bir kuş tipi.

Alakoç: Kürkü karışık renkli olan koç.

Alakurt: Derisi karışık renkli olan kurt.

Alakuş: Tavus kuşu.

Alaner: Meydan eri, Saha yiğidi

Alangu: Altın geyik

Alasay: Kişiliğiyle etrafında hürmet uyandıran.

Alasoy: çok renkli bir soydan gelen.

Alatan: Seher vakti rengi.

Alataş: Karışık renkli taşlar

Alatay: Karışık renkli tay.

Alatürk: çok renkli bir kişiliğe sahip olan.

Alaz: Ateş

Albora: Kırmızı fırtına.

Alcan: Yürekli, cesur

Alçın: Kırmızıya çalan Ufak bir kuş

Alçin: Kızıl ve parlak renkli Ufak bir kuş.

Aldemir: Ateşte ısıtılıp Kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.

Aldoğan: Bir Cin doğan

Alem: Dünya, cihan, halk.

Alemdar: Bayrak taşıyan, bayraktar manasındadır. Lider.

Alen: Ermenice kökenlidir. Prestij muvaffakiyet anlamlarında

Algan: Fetihler yapan.

Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, yeterli, güzel

Algur: Sakinlik, sessizlik.

Algün: Kızıl gün, al renkli Güneş

Alhan: al renkli prens

Alışık: Kırmızı renkli ışık.

Ali: Ulu, üstün, yüksek

Alican: Büyük olan can

Aligir: Yandaş, taraftar

Alikan: Hizan’da yaşayan Kürt aşireti.

Alim: Bilen bilgili, Fazla okumuş şahıs manasındadır.

Alinur: Işık saçan Büyük kişi.

Aliş: Ali isminin sevecenlik verilmiş biçimi.

Alişah: ulu hükümdar.

Alişan: Ünü büyük.

Aliyan: Nusaybin, cizre ortasında yaşayan.

Aliyar: Yar, dost, sevgili manalarını taşır. Bunun yanında birleşik isimdir

Alkan: Kırmızı kan, soylu.

Alkım: Gökkuşağı

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

Alkin: Korkusuz ve kin dolu.

Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Alkun: El gün, herkes

Allahverdi: Allah’ın inayetiyle manasında.

Aloz: Haşin kimse.

Alp: Zeybek bir sıfat, kahraman manası taşır.

Alpagu/Alpagut: Biricik başına düşmanla savaşan kahraman. 2. Eski Türklerde kurda verilen bir isim.

Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpağan: Yiğit

Alpak: Cüret sahibi, kahraman kişi.

Alpan: Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

Alpar: Yiğit, kahraman, Zeybek er, alp er, Zeybek kişi

Alparslan: Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan üzere anlamında

Alparslan/Alpaslan: Kahramanlar kahramanı.

Alpartun: Zeybek ve onurlu

Alpas: Kızıl pas al renkli pas

Alpaslan: Aslan gib yiğit

Alpat: Zeybek al

Alpay: Güçlü, cesur

Alpaydın: Zeybek ve aydınlık, Zeybek ve bilgili Zeybek ve aydın

Alpayer: kuvvetli ve delikanlı olan.

Alpbilge: kuvvetli ve tıpkı vakitte da akıllı olan kişi.

Alpçetin: Zeybek ve çetin kişi

Alpdemir: Zeybek ve demir gibi

Alpdoğan: yürekli doğan

Alper: Zeybek kişi

Alperen: Zeybek ve ermiş kişi.

Alpergin: Zeybek ve ergin, Zeybek ve olgun

Alpermiş: Zeybek ve ermiş kişi

Alpertunga: Bir Türk destanı kahramanı.

Alpgiray: Kırım hanlarından, “Giray” Kırım hanlarına verilen bir ünvan

Alphan: Zeybek han.

Alphun: Yiğit.

Alpkan: Yiğit, Zeybek kanlı, soyca Zeybek olan

Alpkartal: Zeybek kartal.

Alpkutlu: Zeybek ve uğurlu, uğurlu yiğit

Alpman: Zeybek kimse

Alpsoy: Soyca Zeybek olan.

Alpsu: Zeybek ve su üzere.

Alpsü: Zeybek asker, Zeybek subay, Zeybek er

Alptekin: Yalnız ve uğurlu yürekli kişi

Alptuğ: Zeybek tuğu, yiğitlik simgesi.

Alptuğrul: Zeybek Müşteri kuş, Zeybek doğan

Alpyürek: Yüreğinde yiğitlik, bulunan.

Alsan: Yiğitlik sanı.

Alsoy: Soyu sıcak insanlardan oluşan.

Altan: Altın

Altaner: Kızıl Şafak eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altar: Tapınaklarda üzerinde dini merasimler yapılan taş, masa

Altaş: Kızıl renkli taş.

Altay: Asya’da batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan.

Altemur: Kırmızı demir

Altemür: Kızıl renginde demir.

Altınbaran: Altın üzere değerli.

Altınel: Altın üzere kişiliğe sahip olan.

Altıner: Altın üzere değerli kimse

Altınhan: çok değerli kahraman.

Altınkaya: Altın üzere parıldayan kaya.

Altınkılıç: Altın üzere Kıymetli kılıç.

Altınok: Altın üzere Kıymetli ok.

Altınöz: Özü altın üzere olan kimse

Altınsoy: değerli bir soydan gelen.

Altıntuğ: çok değerli tuğ

Altmay: Altın üzere değerli ve ay üzere ışıklı.

Altuğ: Kırmızı tüy.

Altuna: Kızıl renkli Tuna.

Altunç: Kızıl tunç.

Altuner: çok değerli kimse, altın yiğit.

Alvin: Soylu arkadaş.

Alya: (Arapça.) Er. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema.

Amade: Hazır, istenen, dilek.

Amber: Hoş koku. 2. Güzellerin saçı.

Amil: Aktif olan

Amir: Devlete ilişkin, şenlendiren

Ammar: Birinci Müslüman olanlardan

Anak: Kibar, şık beyefendi. 2. Soyu pak olan.

Anapa: Temel, temel, köken.

Andaç: Ajanda, hatırlatıcı. 2. Anılar, anılar.

Andak: Beyaz ant, pak yemin, diken, sellerin oyduğu yar

Andarkan: Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası

Anday: And içmek, Ant etmek

Andıç: Anılar, armağan, ikram.

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Anıl: Gaye, niyet.

Anıt: Abide

Anlı: Namı yürümüş olan.

Ansıma: Hatırlanmayı beklemek.

Ant: Yemin, Laf verme.

Anter: Arap edebiyatında kahraman.

Anya: kutsal kitapta ismi geçen İsrail peygamberi

Apa: Aka kız kardeş, abla

Apan: Aniden

Apaydın: Işıklar içinde, Fazla aydınlık

Ape: Amca, büyük.

Ar: Ateş .

Arabul: Arabuluculuk yap, iki yanın ortasını bul, Ara ve bul

Araf: Cennet ve cehennem ortasındaki yer.

Arafat: Mekke’de bir zirvenin adı

Aral: Aka bir göl

Aram: Sakin, huzurlu.

Aran: Sıcak yer, ova, ölçülü yer. Beygir ahırı.

Aras: Kalın Yün, Beygir kılı manasında (Aras nehri)

Arat: Cesaretli cesur

Araz: İşaret, alamet

Arbas: çok kuvvetli erkek

Arbaş: Mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz

Arbay: Mütevazi insan.

Arca: Çam ağacı, temiz

Arcan: Pak saf, namuslu

Arda: Asa, işaret için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.

Ardakan: Arda ırmağı civarındakilerin soyu

Ardıç: Hoş kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

Ardıl: Arttan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), evvelkinden sonra, akabinde gelen

Ardil: Yürek ateşi.

Aref: Pek maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili

Arel: Dürüst ve pak kimse.

Aren: Kum tanesi.

Arer: Pak ve sağlam kişi.

Ares: Mitolojide geçen Cenk tanrısı

Argın: Yorgun, bitkin

Argon: Ateş rengi.

Arguç: Gururlu.

Argun: İlhanlı hükümdarlarından biri

Argüden: Erdemlilik peşinde olan.

Argüder: Erdemlilik peşinde olan.

Argün: Pak gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün.

Arhan: Pak han, pak yönetici, Zeybek han

Arıbal: Arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, güzel kimse, katışıksız, bal, pak bal, saf bal

Arıbaş: Pak kimse, çalışkan kimse, arı üzere çalışan baş

Arıca: Pakça arı gibi

Arıcan: Pak kimse.

Arıç: Dirlik, sistemlik, barış

Arıel: Dürüst, pak kimse, pak elli

Arıer: Pak er, katışıksız, er, pak kimse

Arığ: Arı, pak, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf

Arık: Eti yağı erimiş, zayıf

Arıkal: Pak kal

Arıkan: Saf kan, pak kan, Soylu kan.

Arıkar: Yardım, yardımcı.

Arıker: Pak kimse, çelimsiz erkek

Arıkut: Pak ve kutlu

Arıman: Dürüst ve pak kişi

Arısal: Arı üzere çalışkan

Arısan: İsmi, sanı pak kimse

Arısoy: Pak soy, soyu pak kimse

Arış: Kağnı otu

Arıt: Arınmasını sağla, pak bir duruma getir, arılaştır

Arıtan: Pak bir duruma getiren, temizleyen

Arıtaş: Pak taş

Arıyüz: Pak yüz, pak yüzlü

Ari: İran’dan geçerek şimal Hindistan’a yerleşen Kamu yahut bu halktan olan kimse.

Arif: Bilen, bilgili

Aril: Temizlenmek, tohum zarı.

Arin: Pak, saf

Arjen: Volkan alevi

Arjin: Ömür ateşi, yiğit.

Arkadaş: Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren şahıslardan her biri, bir işte Bir arada bulunanlardan her biri

Arkan: Arı kan, pak kan, Soylu kan

Arkın: Geride, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arkış: Haberci. 2.Kervan.

Arkoç: Pak ve güçlü.

Arkun: Yavaş, Geri kalan.

Arkut: Pak ve uğurlu arı ve kutlu

Arma: Yelken kadrosu, halat, ip, seren, 2. Bir devletin, bir hanedanın yahut bir kentin sembolü olarak kabul

Armağan: Birini sevindirmek, Mesut etmek için verilen şey, ikram. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Arman: İstek, maksat, dürüst, pak insan, arı insan.

Armanç: Maksat.

Armin: Özgürlük ve barış yanlısı.

Arol: Arı ol, çalışkan ol

Arpad: Arpacık.

Arpağ: Büyü sihir

Arpak: Büyü, sihir.

Arpat: Hun Uygur halkının başkanı. Arpatlar hanedanının kurucusu.

Arpınar: Su üzere pak.

Arsan: Pak adlı

Arsen: Kurtuluş, özgürlük.

Arslan: Güçlü, yırtıcı.

Arslaner: Aslaner

Arsoy: Arısoy

Artaç: Utanma hissini baş tacı eden

Artam: iyilikçilik, doğruluk, fazilet.

Artanç: ince ruhlu, hassas, sanatkar.

Artemis: Orman ve Cenk tanrıçası

Artuç: Ucuna sivri demir eklenmiş mızrak.

Artuk: Artmış olan, artan, üstün, Ünlü Selçuklu emiri

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç.

Aru: Arı, katışıksız

Arukan: Soylu kan, pak kan, arı kan

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, ekseriyetle kendi içinde bütünlüğü olan modül.

Aryüz: Arı yüz, pak yüzlü

Arzık: Dine Fazla bağlı kimse, uysal, güzel huylu

Arzüdar: istekli.

Asaf: Vezir. 2. Fazilet, ileri görüşlülük, idarede muvaffakiyet. hz. süleyman’ın Ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en Fazla güvendiği kişiydi. Neml müddetinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

Asal: Bir şeyde Öge olan, temel

Asan: Rahat.

Asar: Vezir, nazır, bakan.

Asgar: Küçük, ufak

Asıf: çok şiddetli esen rüzgâr

Asıl: Esas, başta gelen, bir şeyin kendisi, diğeri değil, kök, köken, gerçeklik

Asım: Pak, namuslu, sağlam karakterli.

Asi: Başkaldırıcı, dikbaşlı.

Asil: Yüksek hislerle devinim eden kişi; soyu sopu muhakkak, sağlam Soylu şahıs demektir.

Aslan: Gürbüz, cesaretli, Zeybek adam

Aslaner: Zeybek erkek, Zeybek kimse, aslan üzere kimse

Aslanhan: Aslanların aslanı.

Asli: Asıl, tek.

Asrın: Bu asıra ilişkin, bu devire uygun

Asri: Çağdaş.

Asur: Mezopotamya’da bir devlet ve bu devletin halkı.

Asutay: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

Aşan: Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir ad

Aşar: Aşıp sarfiyat, öte yana geçer

Aşık: Bir kimseye yahut bir şeye karşı çok sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.

Aşir: İçten dost, arkadaş

Aşkan: Renk, beniz

Aşkın: Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun. 2. Muadillerinden yeğ, üstün. 3. Fazla

Aşkınay: Ay’ın Fazla değişik ve Fazla hoş görünmesi.

Aşkıner: Üstün er, üstün kimse

Ata: Soy

Atabay: Saygıdeğer ve varsıl kimse, Seçuklu periyodunda bir unvan, atabey

Atabek: Selçuklu periyodunda şehzadeleri eğiten kimse.

Ataberk: Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesiyle görevli şahıs, lala.

Atabey: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle vazifeli şahıslara verilen ünvan24

Atacan: Müsamahası olan kimse, babacan.

Ataç: Atalardan sürüp gelen

Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç

Ataeli: cet yurdu, cetlerin doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

Atagün: Büyüklerin günü.

Atahan: Aka yönetici, cet durumundaki han.

Atak: Atılgan yiğit, yürekli

Atakan: Ceddinin kanını taşıyan, ceddinin kanından gelen gücü barındıran88

Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atakol: Atılgan ol

Atakul: Cedde kul, cedde kul olan, cet kulu, lala

Atakurt: Kurt soyundan gelen.

Atalay: Çarçabuk ileri atılabilen, yürekli kimse

Atalay/ Atılay: Çarçabuk ileri atılabilen, yürekli kimse

Ataman: Kazak lideri

Atamer: Benim ceddim er kişidir, Zeybek ceddim.

Ataner: Senin atan er kişidir, yiğittir

Atanur: Ceddinden aldığı ışığı taşıyan.

Ataol: istikbal nesillere baba, cet olasın

Ataöv: Atalar seni övsün

Atar: İleriye fırlatır. 2.Gücü yeten.

Atasagun: Tabiplerin babası, atası

Atasan: Soyuyla Ünlü olan, övünen kişi.

Atasay: Atayı say, cedde hürmet göster

Atasev: Atayı, ataları, babayı sev

Ataseven: Atasını, babasını seven

Atasever: Atalarını seven kimse.

Atasevin: Atalarınla sevin

Atasoy: cet soyu, atadan

Atasöz: Aka kelamı dinleyen.

Atasü: Asker babası, asker atası

Ataullah: Allah’ın İkram ettiği birinci erkek çocuk, Allah’ın bağışladığı, Armağan ettiği, ihsanı, lütfü

Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Ateş: Yanıcı hususların yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıf: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atıl: Fırla

Atılay: Çarçabuk ileri atılabilen, yürekli kimse

Atılgan: Zahmetlerden ve tehlikelerden yılmayarak sürekli ileriye atılan, Girişken, tez canlı

Atılhan: Dinamik hükümdar.

Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

Atınç: Atılgan, atak

Atik: çok süratli davranan, çevik

Atilla: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen Aka hükümdarı

Atlan: cet bin, Beygir sahibi ol

Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, Aka harita.

Atlı: Atı olan, güzel bir ismi bulunan, ünlü, tanınmış, adlı

Atlığ: Ünlü, şöhretli.

Atlıhan: Atlı yönetici.

Attila: Hun imparatoru

Atuf: Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah’a karşı sevgi duyan

Avar: Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk uzunluğu.

Avcı: Avlanmayı seven yahut avı kendine Amel edinen kişi. 2. Bir şeyi Aka bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.

Avedis: Düzgün haber getiren kişi

Aver: Misli ve dik bakışlı kişi.

Avni: Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Avşar: Bir Türkmen uzunluğu.

Avunç: Teselli, avunma.

Ay Pak: Ay üzere berrak ve pak olan.

Ay Timur: Ay üzere ışıltılı ve demir üzere sağlam.

Ayalp: Ay üzere hoş ve yiğit.

Ayanç: Saygı

Ayas: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayata: Eski Türklerin inanışına nazaran gökyüzünün ikinci katında oturan ilah, Ay tanrısı

Ayaydın: çok aydınlık, ay üzere aydınlık, ay ışığı

Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.

Ayaz Ada: Soğuk ve sakin hava

Aybala: Ay üzere çocuk, Ay üzere parlak ve hoş çocuk.

Aybar: Beşerde hürmet uyandıran görünüş, görkem

Aybars: Ay üzere parlak vegüzel, pars üzere yırtıcı.

Aybay: Ay kadar hoş ve zengin

Aybek: Hindistan kumandanı.

Ayberk: Güçlü

Aybey: Ay üzere doğan erkek, bey

Aybora: Ay kadar hoş, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

Ayca: Yüzü ay üzere aydınlık ve hoş olan

Ayçetin: Ay kadar hoş ve çetin.

Aydar: Perçem, Manas destanındaki kahraman.

Aydemir: Demir kadar Misli kimse manasındadır.

Aydın: Bilge.

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit.

Aydınay: Ay’ın Fazla parlak hali.

Aydınbay: Saygın ve de bilgili olan kimse.

Aydınbey: Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi.

Aydınel: Aydınlık yer, ışıklı yer.

Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse.

Aydınol: Okumuş ve bilgili biri ol.

Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

Aydıntuğ: Üzerine Fer düşmüş tuğ.

Aydınyol: Doğruyol.

Aydinç: Ay üzere hoş, ışıklı ve dinç.

Aydoğan: Ay üzere doğmuş olan.

Aydoğdu: Ay üzere doğmuş olan, ay üzere doğan

Aydoğmuş: Ay üzere doğmuş, ay kadar hoş olan

Aydolun: Dolunay üzere.

Ayet: Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.

Aygün: Ay üzere parlak ve ışıklı hoş gün

Ayhan: Aka hükümdar

Ayık: Anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki

Aykaç: Hoş Laf söyleyen, ozan

Aykal: Aydınlık kal.

Aykan: Kanı ay üzere parlak ve pak Ay Kanlı.

Aykın: Işıltılı kın.

Aykul: Ay üzere kutlu, ay kadar uğurlu

Aykurt: Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.

Aykut: Ay üzere uğurlu.

Aykutalp: Uğurlu, yürekli.

Aykutlu: Ay üzere hoş ve uğurlu, uğurlu ay

Ayman: Ay üzere hoş kimse

Aymete: Hun İmparatoru Mete’nin bir ismi.

Aymutlu: Ay üzere hoş ve keyifli.

Aypar: Görkem, hürmet uyandıran görünüş, aybar

Aypars: Ay üzere hoş ve pars üzere yırtıcı

Aypolat: Ay üzere hoş ve polat üzere sağlam.

Aysal: Ayla bağlantılı, ay üzere.

Aysar: Ayın tesiriyle huyu değişen kimse

Aysoy: Aydınlık soydan gelen.

Aysungur: Ay üzere hoş, sungur, üzere, akdoğan üzere avlayıcı kimse

Aytaç: Başında ay üzere ışıklı taç bulunan.

Aytar: Olanları bildiren, haber veren

Aytek: Ay üzere.

Aytekin: Ay üzere parlak ve biricik. çok pahalı.

Aytemur: Ay üzere hoş ve demir üzere sağlam

Aytok: Ay üzere hoş ve tok

Aytolun: Dolunay.

Aytop: Yuvarlak ay, nurtopu gibi

Aytuğ: Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy.

Aytuna: Ay üzere hoş ve Tuna Irmağı üzere görkemli.

Aytunca: Ay üzere hoş ve Tunca Irmağı üzere görkemli

Aytunç: Ay üzere hoş ve tunç üzere sağlam.

Aytün: Aylı gece

Aytürk: Ay üzere hoş ve Türk üzere güçlü

Ayvaz: koca, eş. Hoş, güzel.

Ayyüce: Yücelerdeki Ay

Azad: Müstakil olan.

Azadi: Bağımsızlık, özgürlük.

Azam: En büyük, ulu.

Azamet: Büyüklük, ululuk, Büyüklük. 2. Gurur. 3. Görkem, heybet. 4. Çalım, kurum. 5. Debdebe.

Azametdin: Dinin büyüklüğü.

Azat: Özgür, kimseye bağlı olmayan.

Azem: Arkadaş. dost.

Azer: Ateş

Azim: Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, azmeden, azimli

Aziz: Haysiyet sahibi aziz, Saygıdeğer, Manevi gücü Fazla üstün

Azmi: Kemikli, kemikle ilgili, azim sahibi

Aznavur: Yiğit, kahraman, yiğit.

Azrak: çok az bulunur, değerli

‘B’ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Manaları

Babacan: Cana yakın, olgun, muteber kimse.

Babaç: Azameti olan, gösterişli.

Babayiğit: kuvvetli kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, kabadayı. 3. Bir teşebbüste kendine güvenebilecek

Babek: Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı

Babür: Hindistan aslanı

Babürşah: Moğol Devleti’ni kuran hükümdar

Badak: küçük tefek, küçük yapılı

Badakalp: küçük tefek yiğit

Badi: Rüzgarla ilgili

Bafun: Tunç.

Bagatur: Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

Bagay: Afacan, yaramaz.

Bager: Karla Bir arada esen şiddetli rüzgar, fırtına

Bağatur: Yiğit, kahraman, yürekli.

Bağdaç: Bağdaşan, uyuşan dost

Bağdaş: Dost, yakın arkadaş.

Bağır: Göğüs. 2. Ok yayı ve dağda orta kısım.

Bağış: Bağışlamak işi yahut biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.

Bağışhan: Hükmeden bağışlayıcı.

Baha: Bedel, güzellik

Bahadır: Yiğit, kahraman, atak, gözünü kısımdan budaktan esirgemeyen

Bahadırhan: Güce ve kuvvete hükmeden.

Bahai: İçten cemiyet alakası kuran.Toplumun bir kesimi olan.

Bahattin: Dinin hoşluğu.

Bahir: Derya, deniz

Bâhir: (ba

Bahra: Eski bir Hudut kalesi

Bahri: Denizci, denizle ilgili

Bahşı: Alım, öğretmen. 2. çalgı şairi, âşık. 3. Tabip.

Bahti: Yazgıyla ilgili olan.

Bahtiyar: Keyifli, şanslı

Bakanay: Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay.

Bakır: Kızıl renkli maden

Bakırhan: Bakır üzere işe yarayan hükümdar.

Baki: Kalıcı, sürekli

Baksı: Alım, öğretmen. 2. çalgı şairi, âşık. 3. Tabip. bk. Bahşı

Bakur: Kuzey.

Bala: Yavru, çocuk.

Balaban: Bir Cin yırtıcı kuş, Kocaman Çeşit bir Cin Doğan

Balabey: Kocaman cüsseli ve hürmet duyulan kişi.

Balaman: İri, büyük. 2. Şişman, gürbüz kimse. 2. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş. bk. Balaban

Balamir: Tarihimizde bir kağan, hükümdar

Balatekin: Küçümen ve biricik, Ufak şehzade

Balatürk: kuvvetli kuvvetli Türk.

Balay: Ay yüzlü

Balaz: Ağaç, sürgün.

Balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının yahut kimi kurganların etrafına dikilen taş.

Balbay: Bal-bay.

Balbey: iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.

Balcan: Bal üzere sempatik ve tatlı olan.

Baldaş: Bal üzere tatlı, taş, üzere sağlam, sert

Baldemir: Sempatik fakat yeri geldiğinde de demir üzere Misli olabilen şahıs anlamında

Baler: Bal üzere tatlı kimse, bal üzere erkek, yiğit

Balhan: Bal üzere tatlı yöneten.

Balı: Aka kardeş. 2. Sevgi gösterilen kimse. 3. Veli, ermiş.

Balıbaş: Ermiş kimse.

Balıbey: değer verilen olgun beyefendi.

Balibey: değer verilen olgun beyefendi. bk. Balıbey.

Balk: Şimşek. 2. Parıltı, parlayış.

Balkan: Sarp ve geniş ormanlıklarla bezeli sıradağlar.

Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.

Balkır: Işıl ışıl parıldar, Fer saçar

Balkırtan: Şafak ışığı.

Balkış: Hoş geçen bir kış mevsimi manasında.

Balkoç: Bal üzere tatlı ve sempatik yiğit.

Balla: şimşek, ışık, parlayış.

Balsan: Sevecen ve hoşgörülü hükümdar manasında.

Baltaş: Bal üzere tatlı, taş üzere sağlam, sert

Bangu: Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

Barak: Akıllı kişi, şaşkın

Baran: Ulu, büyük, yüksek, iri.

Baran Ege: yağmur mevsimi, Aka ulu

Baranalp: kuvvetli yiğit

Baransel: Güce, kuvvete ait

Baray: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.

Barayı: Öncesi, başlangıcı olmayan.

Barbaros: Aka denizci, Kırmızı sakal

Barça: Hükümdar

Barçın: İpekli bir kumaş.

Barın: Güç, kuvvet.

Barış: Uzlaşma, sulh.

Barışcan: Barışı yürekten isteyen.

Barışkan: Barışçıl

Barışta: barış vakti doğmuş olan

Barik: Dar, ince, narin. 2. Parıldayan.

Barka: Aka bir çeşit sandal

Barkal: Sağlam, güçlü, Misli ol

Barkan: Arap çöllerindeki kumul yapısı

Barkev: Hediye

Barkın: Gezip, dolaşan, seyyah, gezgin

Barksal: Güçlü, sağlam.

Barlas: Güzel savaşçı

Bars: Arının oğul vermesi.

Bartık: Heykel.

Bartu: Eski bir hükümdar.

Bartunç: kuvvetli tunç.

Baruk: Evvelden kalan kişi.

Barut: Yanıcı, yakıcı madde

Basim: Sempatik kişi

Baskan: Düşmanı alt etme, yengi.

Baskı: Kuvvet uygulamak

Baskın: Beklenmeyen Birden saldırı

Basri: Gören, görme ile ilgili, görebilmek.

Başağa: Ağaların başı, kıdemli

Başar: Yaptığın işlerde muvaffakiyete ulaş, başarılı ol.

Başaran: Ereğine ulaşan, işlerini yapan.

Başat: Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, hâkim, en başta gelen

Başaydın: Aydınlık baş.

Başbay: çok varsıl kimse, baş zengin

Başbuğ: Eski Türklerde ordunun başındaki kumandanlar ya da hükümdarlar.

Başdemir: Demir üzere sağlam.

Başdoğan: Birinci doğan

Başeğmez: Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez

Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er.

Başhan: Hanların başı.

Başkal: Her Vakit baş kalasın

Başkan: baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder

Başkara: Başı kara manasında.

Başkaya: Temel, temel ve kaya üzere sağlam.

Başkurt: Başkurdistanıda yaşayan Türk halkı yahut bu halkın soyundan olan kimse.

Başkut: Şanslı, talihli

Başman: İleri gelen, kelamı geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı

Başol: başkan ol, başa geç.

Başöz: Asıl hükümdar, öz yönetici.

Başsoy: Liderler soyundan gelen manasında. .

Baştemir: Demir üzere Misli reis manasında.

Baştugay: Tugay kumandanı.

Baştuğ: Liderlere yaraşacak kadar hoş tuğ manasında.

Baştürk: Türk ileri gelenlerinden manasında.

Başur: Güney.

Batı: Bir yön

Batıbay: Batıda kelamı geçen, hürmet duyulan kişi.

Batıbey: Batıda kelamı geçen, hürmet duyulan kişi.

Batıcan: içten ve sevecen kişiliği olan manasında.

Batıhan: Batının sultanı, hanı

Batıkan: Batı’nın Hanı ya da Batı’nın Kanı anlamında

Batın: İç, bilinmeyen, görünmeyen manasındadır.Allah’ın 99 isminden biri.

Batır: Kahraman, savaşçı yiğit.

Batıray: Zeybek Ay, hem Zeybek hem ay üzere.

Batırhan: Zeybek han

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir