KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Gecesi Suresi Okunuşu (İnna Enzelnahü), Türkçe Anlamı (Meali), Arapça Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Astronomi, Big Bang, Bilim, Dünya Oca 08, 2023 Yorum Yok

Kuran-ı Kerim’in 97. mühleti olan Kadr Mühleti 5 ayetten oluşmaktadır. Kadr Suresin’de Kadir gecesininden bahsedilmesi nedeniyle mühlet bu isimle anılmıştır. Mühletin Mekke’de indirildiği düşünülmektedir.Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve Onur olan Kadr mühletinin faziletleri ve sırları hem kur’anı kerim’de hemde Hz Peygamberimizin (s.a.v) Hadisi şeriflerin’de bulmak mümkündür. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin değeri anlatılmaktadır. Bilindiği üzere Kur’an’da birebir ismi taşıyan bir mühletler vardır. İşte Kadr süreside kendi ismini taşımaktadır. Şu uygun bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe Fazla Pahalı ayrıyeten hayır ve zenginlik talebi için de okunması ünlü bir müddettir. Hâssalarından kimilerini sayacak olursak. Biliyorsunuz ki her mühletin bir Fazla özelliği vardır. Her bir ayet ve mühlet İlah kelâmı olmakla birlikte herbirinin başka ayrı özellikleri vardır. Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü Teâlâ’nın kelâmı olduğunu düşünmelidir. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, değerli sünnettir. Okuyanlara verilen sevâbların birebiri, dinleyenlere de verilir.

KADİR MÜHLETİ OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi müsaadesi rabbihim min kulli buyruğun.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Mühletinin Manası, Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha güzeldir.

4. O gece Rab’lerinin müsaadesiyle Ruh ve melekler, her türlü Amel için iner de iner.

5. O gece, Şafak yerinin ağarmasına kadar bir iyiliktir.

Kadir Mühleti Tefsiri

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin ehemmiyeti anlatılmaktadır.

Kadr sözü sözlükte “güç, karar, bedel, şeref” üzere manalara gelir. Bilhassa Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini Anlatım etmek üzere ona bu İsim verilmiştir. Bu mühlet inmeden Evvel gecenin bu türlü bir ismi yoktu. Duhân müddetinde, “Biz onu kutsal bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, iyi, uğurlu, Kıymetli ve kutsal bir gece olduğu açıkça Anlatım edilmiştir. Mühletin birinci âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara müddetinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna nazaran Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak müddetinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e birinci vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu istikametinde genel bir kanaat oluşmuştur. Kimi rivayetlere nazaran Kur’an bu ayın nihayet on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin Kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip öteki vakitlerde kulluk misyonlarını ihmal etmelerini önlemek üzere birtakım Sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı Büyük bir kitap olduğunu göstermek için isminin açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” tabirinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin birçok, âyette “peyderpey indirdik” manasındaki nezzelnâ yerine “indirdik” manasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını münasebet göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin Laf konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Kimi âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin birinci âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma nazaran de Laf konusu Vakit diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla Aka bir değer kazandığı için bu müddette ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete yanıt veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin kıymeti, beşerler için hayır ve rahmeti üzerinde durulmuştur. Duhân müddetinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek karar ve hikmet içeren Tüm işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği Anlatım edilir (Duhân 44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan güzel olduğunu bildiren 3. âyeti gerçek mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha Fazla sevap getireceğini belirtirler. Öbür bir yoruma nazaran buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Hakikaten birçok lisanda olduğu üzere Arapça’da da bin sayısı Aka çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve yeterliliklerin öteki Tüm vakitlerde yapılanlardan daha Fazla sevap getireceği Anlatım edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

Burada Kadir gecesinin bin aydan iyi oluşunun Öbür kimi sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece İlah Teâlâ’nın vereceği vazifeleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna nazaran 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla Bir arada makamının yüksekliğini ve şanının büyüklüğünü göstermek üzere ayrıyeten zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin iyilik ve Sevinç gecesi olduğu Anlatım edilmiştir. Çünkü melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar kümeler halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde İlah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân mühletinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir Yıl boyunca genel iyiliğin devamını sağlamakta, tertibi ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın nihayet on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha Fazla ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5). Münasebetiyle müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” formunda yanıt vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).

Kadir gecesi, “kandil geceleri” denilen ve vakitle İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp Çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en kıymetlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, “Berat Gecesi”, DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, “Kandil”, a.g.e., XXIV, 300-301).

Ayetel Kürsi duasını okumak için Ayetel Kürsi linkine tıklayabilirsiniz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir